konkurs - regulaminy

Regulamin Konkursu fotograficznego – Behawiorystyka Psa organizowany wraz z firmą ScanVet

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego  pt. Behawiorystyka Psa (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000333142, NIP: 781-18-40-772, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywa się od 29  maja  2021 od godz. 9:00  do 31 maja 2021 do godz. 23:59.
 3. Celem konkursu jest propagowanie skutecznych metody terapii psów z problemami behawioralnymi.
 4. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie od 29  maja  2021 od godz. 9:00  do 31 maja 2021 do godz. 23:59 poprzez opublikowanie zdjęcia na Facebooku na swoim profilu w poście publicznym i opisanie go zwrotem #BehawiorystykaPsa oraz #Scanvet i otagowanie firmy Scanvet z własnym komentarzem zdjęcia, który będzie odpowiadał na pytanie: „Jak relaksuje się Twój pies?”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie konferencji https://www.kongresbehawiorystyczny.pl/
 8. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszyscy uczestnicy IX Ogólnopolskiej Konferencji Behawioryzmu Zwierząt odbywającej się w dniu 29.05.2021 r,.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 10. Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 11. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  Zuzanna Krzyżaniak- Forum Media Polska
  Małgorzata Kurnicka- ScanVet
 12. Wszystkie zgłoszenia nadesłane podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 czerwca włącznie.
 14. Komisja Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę oryginalność, kreatywność  fotografii oraz treści postu.
 15. Komisja Konkursowa wyłoni 5  najbardziej kreatywnych i pomysłowych fotografii z postami. Osoby, których zgłoszenia zostały wybrane zwane są dalej „Zwycięzcami”
 16. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie będą:
  1. miejsce – KalmAid 250 ml, Relaxer Kęsy 60 szt., Relaxer Vet Plus 250 ml = 253,66 zł
  2. miejsce – KalmAid 250 ml, Relaxer Kęsy 60 szt., Relaxer Vet Plus 250 ml = 253,66 zł
  3. miejsce – KalmAid 250 ml, Relaxer Kęsy 60 szt., Relaxer Vet Plus 250 ml = 253,66 zł
  4. miejsce – KalmAid 250 ml, Relaxer Kęsy 60 szt., Relaxer Vet Plus 250 ml = 253,66 zł
  5. miejsce – KalmAid 250 ml, Relaxer Kęsy 60 szt., Relaxer Vet Plus 250 ml = 253,66 zł
 17. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 18. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.
 19. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
  W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 20. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko telefon kontaktowy) oraz pozostałe dane z formularza administracyjnego (nazwa firmy, w której pracuje uczestnik, dane adresowe firmy w której pracuje uczestnik, NIP firmy w której pracuje uczestnik, liczebność zarządzanej floty, główne marki zarządzanej floty, sposób finansowania floty oraz jej wiek) przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 21. Za dobrowolną zgodą Uczestnika, wyrażoną oddzielnie, podawane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnera Konkursu lub/i inne wskazane podmioty, w celach promocyjnych i marketingowych.
 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 23. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 24. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Regulamin Konkursu fotograficznego – Behawiorystyka Psa organizowany wraz z firmą MPPK sp. z o.o. sp.k.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego  pt. Behawiorystyka Psa (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000333142, NIP: 781-18-40-772, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywa się od 29  maja  2021 od godz. 9:00  do 31 maja 2021 do godz. 23:59.
 3. Celem konkursu jest propagowanie skutecznych metody terapii psów z problemami behawioralnymi.
 4. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie od 29  maja  2021 od godz. 9:00  do 31 maja 2021 do godz. 23:59 poprzez przesłanie zdjęcia swojego psa wraz z opisem, który będzie dokończeniem zdania „Kocham do, bo…” na adres mailowy: konkurs@wiejskazagroda.pl
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie konferencji https://www.kongresbehawiorystyczny.pl/
 8. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszyscy uczestnicy IX Ogólnopolskiej Konferencji Behawioryzmu Zwierząt odbywającej się od 29  maja  2021 od godz. 9:00  do 31 maja 2021 do godz. 23:59.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 10. Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 11. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  Zuzanna Krzyżaniak- Forum Media Polska
  Natalia Matkowska- MPPK   sp. z o.o. sp.k.
 12. Wszystkie zgłoszenia nadesłane podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 czerwca włącznie.
 14. Komisja Konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę oryginalność, kreatywność  fotografii oraz treści postu.
 15. Komisja Konkursowa wyłoni 5 najbardziej kreatywnych i pomysłowych uzasadnień zadanego tematu „kocham go, bo...”. Dodatkowe punkty przyznawane będą za przesłanie ze zgłoszeniem fotografii zwierzaka. Osoby, których zgłoszenia zostały wybrane zwane są dalej „Zwycięzcami”
 16. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie będą:
  1. miejsce – Wiejska Zagroda tuńczyk ze śledziem 2kg + 5 x 400 g puszki Wiejska Zagroda (mix smaków) – wartość 109,7
  2. miejsce – Wiejska Zagroda tuńczyk ze śledziem 2kg + 5 x 400 g puszki Wiejska Zagroda (mix smaków) – wartość 109,7
  3. miejsce – Wiejska Zagroda tuńczyk ze śledziem 2kg + 5 x 400 g puszki Wiejska Zagroda (mix smaków) – wartość 109,7
  4. miejsce – Wiejska Zagroda tuńczyk ze śledziem 2kg + 5 x 400 g puszki Wiejska Zagroda (mix smaków) – wartość 109,7
  5. miejsce – Wiejska Zagroda tuńczyk ze śledziem 2kg + 5 x 400 g puszki Wiejska Zagroda (mix smaków) – wartość 109,7
 17. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 18. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.
 19. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
  W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 20. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko telefon kontaktowy) oraz pozostałe dane z formularza administracyjnego (nazwa firmy, w której pracuje uczestnik, dane adresowe firmy w której pracuje uczestnik, NIP firmy w której pracuje uczestnik, liczebność zarządzanej floty, główne marki zarządzanej floty, sposób finansowania floty oraz jej wiek) przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 21. Za dobrowolną zgodą Uczestnika, wyrażoną oddzielnie, podawane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnera Konkursu lub/i inne wskazane podmioty, w celach promocyjnych i marketingowych.
 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 23. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 24. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.